Proceedings Of The Marine

FALL 2011

Proceedings magazine is a communication tool for the Coast Guard's Marine Safety & Security Council. Each quarterly magazine focuses on a specific theme of interest to the marine industry.

Issue link: http://uscgproceedings.epubxp.com/i/43475

Contents of this Issue

Navigation

Page 59 of 79

3LZZVUZ 3LHYULK Investigations USCG Casualty Instant Instability A sturdy dragger succumbs to deadly ice build-up. E\ 0S 'AISY 5 .HALIFA Technical Writer At 9 a.m. on January 23, 2007, the F/V Lady of Grace GHSDUWHG IRU D URXWLQH JURXQG ÀVKLQJ WULS WR &XOWL- YDWRU 6KRDO LQ WKH ZHVWHUQ DUHD RI *HRUJHV %DQN D ÀVKLQJ DUHD URXJKO\ &RG 0DVV $IWHU D GD\ DQG KDOI RI ÀVKLQJ DQG ZLWK DSSUR[LPDWHO\ OEV RI IUHVK ÀVK DERDUG WKH YHV- VHO WKH PDVWHU GHFLGHG WR FXW WKH WULS VKRUW ODWH LQ WKH GD\ RQ -DQ DOHUWLQJ WKH VKLS·V RZQHU E\ VDWHOOLWH SKRQH WKDW WKH ÀVKLQJ WUDZOHU ZRXOG EH UHWXUQLQJ WR KHU KRPHSRUW RI 1HZ %HGIRUG GXH WR GHWHULRUDWLQJ ZHDWKHU FRQGLWLRQV DQG H[FHVVLYH LFH EXLOG XS 7KDW HYHQLQJ DV PLGQLJKW DSSURDFKHG DQG D ZLQWHU VWRUP HQVXHG WKH YHVVHO VXGGHQO\ FDSVL]HG DQG VDQN LQ IHHW RI ZDWHU LQ 1DQWXFNHW 6RXQG 7KH FDVXDOW\ UHVXOWHG LQ WKH GHDWKV RI DOO IRXU FUHZPHPEHUV 'LYH WHDPV UHFRYHUHG WKH ERGLHV RI WKH VKLS·V PDVWHU DQG RQH FUHZPHPEHU VHYHUDO GD\V ODWHU ZKLOH WZR FUHZ- PHPEHUV UHPDLQ PLVVLQJ DQG DUH SUHVXPHG GHDG 7KH SULPDU\ FDXVH RI WKH VLQNLQJ ZDV WKH DFFXPXOD- WLRQ RI LFH RQ WKH YHVVHO·V H[WHULRU HVWLPDWHG DW DERXW LQFKHV SHU KRXU DW WKH WLPH VKH VDQN )LQGLQJV IROORZLQJ WKH LQYHVWLJDWLRQ GHWHUPLQHG WKDW WKH YHV- VHO ZDV VLJQLÀFDQWO\ GHVWDELOL]HG E\ VLJQLÀFDQW LFH DFFUHWLRQ DJJUDYDWHG E\ VHYHUH ZHDWKHU FRQGLWLRQV LQFOXGLQJ KLJK ZLQGV DQG ORZ DLU DQG ZDWHU WHP- SHUDWXUH FRPELQHG ZLWK WKH ZLQG GLUHFWLRQ UHODWLYH WR WKH YHVVHO·V KHDGLQJ GXULQJ WKH YR\DJH 7RJHWKHU WKHVH FRQGLWLRQV FRQWULEXWHG WR ZKDW ZDV PRVW OLNHO\ VHYHUDO LQFKHV LI QRW PRUH RI KHDY\ LFLQJ ,FH DFFXPXODWLRQ WHQGV WR LQFUHDVH WKH FORVHU D YHV- VHO JHWV WR ODQG DQG WKH LFLQJ RQ WKLV YHVVHO RFFXUUHG GXULQJ WKH HYHQLQJ KRXUV FUHDWLQJ D IDOVH VHQVH RI VWDELOLW\ GXH WR D VORZHU PRUH FRPIRUWDEOH UROO SHULRG 60 Proceedings Fall 2011 RI WKH YHVVHO $GGLWLRQDOO\ WKH DFFXPXODWLRQ RI LFH HOLPLQDWHG WKH LQKHUHQW ULJKWLQJ HIIHFWV RI WKH YHVVHO FDXVLQJ LW WR FDSVL]H ZLWK OLWWOH WR QR ZDUQLQJ PLOHV RII WKH FRDVW RI &DSH 7KH WZR PLVVLQJ FUHZ PHPEHUV ZHUH SUHVXPDEO\ RQ GHFN DWWHPSWLQJ WR EUHDN DQG UHPRYH H[FHVV LFH ZKHQ WKH YHVVHO VXGGHQO\ VDQN WKXV DOORZLQJ WKHP OLWWOH WR QR WLPH WR GRQ VXUYLYDO VXLWV RU XWLOL]H ÁDUHV RU OLIH ULQJV 6LPLODUO\ ÀQGLQJV LQGLFDWH WKDW WKH PDV- WHU DQG GHFNKDQG ZHUH QRW IXOO\ DZDUH RI WKH VHULRXV LPSDFW WKDW WKH LQFUHDVLQJ LFH DFFXPXODWLRQ KDG RQ WKH YHVVHO·V VWDELOLW\ :KHQ WKHLU ERGLHV ZHUH UHFRY- HUHG ERWK LQGLYLGXDOV ZHUH ZHDULQJ OLJKW FORWKLQJ DQG WKH\ KDG QRW XVHG WKH VXUYLYDO VXLWV ZKLFK ZHUH IRXQG VWRZHG RQ WKH YHVVHO ([DFHUEDWLQJ WKH LQKHUHQW GDQJHU RI LFH DFFXPXODWLRQ LV WKDW LFH EXLOG XS LI QRW FDUHIXOO\ UHPRYHG LQKLE- LWV DXWRPDWLF GHSOR\PHQW RI WKH OLIH UDIW DQG HPHU- JHQF\ SRVLWLRQ LQGLFDWLQJ UDGLR EHDFRQ (3,5% ERWK RI ZKLFK GLG QRW DXWRPDWLFDOO\ GHSOR\ DV GHVLJQHG EDVHG RQ WKH LQYHVWLJDWLRQ LQWR WKH VLQNLQJ The Voyage $IWHU WZR ERXQWLIXO GD\V RQ WKH ÀVKLQJ JURXQGV RI *HRUJHV %DQN WKH YHVVHO·V PDVWHU KDG FRQWDFWHG WKH VKLS·V RZQHU WZLFH E\ VDWHOOLWH SKRQH RQFH HDUO\ LQ WKH PRUQLQJ RQ -DQ WR DGYLVH KLP WKDW WKH\ KDG DUULYHG DW WKHLU GHVWLQDWLRQ DQG ZHUH ÀVKLQJ DQG LQ KLV ODVW SKRQH FDOO DW DURXQG S P RQ )ULGD\ -DQ WR DGYLVH WKH YHVVHO RZQHU WKDW WKH\ ZRXOG EH UHWXUQ- LQJ WR 1HZ %HGIRUG HDUO\ EHFDXVH RI EDG ZHDWKHU +H VDLG WKH\ SODQQHG WR DUULYH LQ 1HZ %HGIRUG E\ DERXW D P -DQXDU\ 7KH PDVWHU WROG KLV HPSOR\HU WKDW ZLWK WKH LFH EXLOG XS RQ WKH YHVVHO KLV FUHZ KDG DOUHDG\ EHHQ EUHDNLQJ LFH DQG KH VSHFLÀFDOO\ PHQ- WLRQHG WKH UHPRYDO RI LFH IURP WKH UDGDU DQWHQQD www.uscg.mil/proceedings fro m

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Proceedings Of The Marine - FALL 2011