Proceedings Of The Marine

FAL 2012

Proceedings magazine is a communication tool for the Coast Guard's Marine Safety & Security Council. Each quarterly magazine focuses on a specific theme of interest to the marine industry.

Issue link: https://uscgproceedings.epubxp.com/i/85854

Contents of this Issue

Navigation

Page 69 of 94

tions.4 It is likely that the high accident rate is related WR WKH XQUHJXODWHG QDWXUH RI ÀVKLQJ YHVVHOV Casualty Statistics ,QYHVWLJDWRUV KDYH VHHQ VRPH LPSURYHPHQWV LQ WKH FDVXDOW\ QXPEHUV VLQFH WKH &RPPHUFLDO )LVKLQJ Industry Vessel Safety Act of 1988.5 +RZHYHU WKH QXPEHU RI VLJQLÀFDQW LQFLGHQWV LV VWLOO TXLWH KLJK ZLWK DSSUR[LPDWHO\ YHVVHOV ORVW DQG IDWDOLWLHV SHU \HDU 7KXV VDIHW\ SURIHVVLRQDOV FRQWLQXH WR ORRN IRU ZD\V WR UHGXFH WKH QXPEHU RI LQFLGHQWV $GGL- WLRQDOO\ FDVXDOW\ GDWD KDV KHOSHG WR LGHQWLI\ WKH PRVW VLJQLÀFDQW IDFWRUV LQYROYHG LQ ÀVK- LQJ YHVVHO LQFLGHQWV DQG WR WUDFN \HDU WR \HDU trends. )RUWXQDWHO\ WKH UHSRVLWRU\ RI FDVXDOW\ GDWD LV TXLWH H[WHQVLYH 2Q -DQ WKH &RDVW *XDUG EHJDQ UHFRUGLQJ LQYHVWLJDWLRQ UHSRUWV GLUHFWO\ LQWR LWV 0DULQH 6DIHW\ ,QIRUPDWLRQ 6\VWHP GDWDEDVH 7KLV ZDV WKH ÀUVW WLPH GHFL- VLRQ PDNHUV DQG UHVHDUFKHUV ZHUH DEOH WR VHH WKH GHWDLOV LQ DQ\ LQYHVWLJDWLRQ UHSRUW 3ULRU WR WKLV UHSRUWV ZHUH SUHSDUHG RQ SDSHU ZLWK D VPDOO QXPEHU RI LWHPV EHLQJ WUDQVFULEHG LQWR D GDWDEDVH WKDW ZDV RQO\ DYDLODEOH WR UHVHDUFKHUV DW KHDGTXDUWHUV )URP WR D FOXVWHU RI FDVXDOWLHV LQ PLG $WODQ- tic waters again raised awareness of safety issues on ÀVKLQJ YHVVHOV 6KRUWO\ WKHUHDIWHU D WDVN IRUFH RI JRY- HUQPHQW DQG LQGXVWU\ UHSUHVHQWDWLYHV ZDV FKDUWHUHG WR VWXG\ ÀVKLQJ YHVVHO VDIHW\ DQG PDNH UHFRPPHQGD- WLRQV WR KHOS UHGXFH ORVV RI OLIH DQG SURSHUW\ $PRQJ WKH PDQ\ ÀQGLQJV LW ZDV DSSDUHQW WKDW VRPH FDVXDO- WLHV FRXOG QRW EH SUHYHQWHG ZLWK H[LVWLQJ UHJXODWLRQV 6R FDVXDOW\ GDWD ZDV XVHG WR SUHSDUH PRUH GHWDLOHG DQDO\VHV RI FUHZ PHPEHU IDWDOLWLHV DQG YHVVHO ORVVHV LQ VXSSRUW RI UHTXHVWV WR &RQJUHVV IRU DGGLWLRQDO authorities. Crewmember Fatalities )URP WR WKH &RDVW *XDUG LQYHVWLJDWHG LQFLGHQWV LQYROYLQJ FDVHV ZLWK ORVV RI OLIH 7KRVH LQFL- GHQWV UHVXOWHG LQ GHDWKV RU DQ DYHUDJH RI SHU year. 7KH KLJKHVW QXPEHU RI IDWDOLWLHV RFFXUUHG LQ 86&* 'LVWULFW $ODVND 'LVWULFW *XOI RI 0H[LFR DQG 'LVWULFW 1RUWKHDVW IRU SHUFHQW RI WKH WRWDO 6LQFH WKH FXUUHQW UHJXODWLRQV EHFDPH HIIHFWLYH LQ WKHUH KDV EHHQ D GHFUHDVH LQ IDWDOLWLHV ZLWK D UHFRUG ORZ LQ +RZHYHU WKH QXPEHU RI IDWDOLWLHV RQ ÀVKLQJ YHV- www.uscg.mil/proceedings IDFWRU LQ SHUVRQQHO ORVV &RQVHTXHQWO\ WKH YHVVHO UHODWHG DQG PDQ RYHUERDUG IDWDOLWLHV ZHUH H[DPLQHG PRUH H[WHQVLYHO\ )RU WKH JURXS RI YHVVHO UHODWHG GHDWKV WKH LQYHV- tigations showed: • 7KH QXPEHU RI IDWDOLWLHV ZDV KLJKHVW LQ WKH FROGHU ZDWHUV RI WKH 8 6 :HVW DQG 1RUWKHDVW FRDVWV SHUFHQW RI WKH WRWDO ,Q WKRVH UHJLRQV WKHUH ZHUH PRUH GHDWKV IURP 2FWREHU WR -DQXDU\ • 6WHHO KXOOHG YHVVHOV DSSHDU WR SUHVHQW D KLJKHU ULVN )RUW\ IRXU SHUFHQW RI DOO YHVVHO UHODWHG IDWDOL- WLHV RFFXUUHG RQ VWHHO YHVVHOV EXW LQFOXGHG RQO\ SHUFHQW RI WKH YHVVHO ORVVHV 9HVVHO SRSXODWLRQ GDWD VKRZHG WKDW VWHHO YHVVHOV DUH ODUJHU WKDQ RWKHU YHVVHOV ZLWK WKH DELOLW\ WR RSHUDWH IDUWKHU RIIVKRUH ZLWK ODUJHU FUHZV • )LVKLQJ YHVVHOV DUH JHWWLQJ ROGHU ZKLFK LV DQRWKHU LQGLFDWRU RI LQFUHDVHG ULVN ,Q PRUH WKDQ SHUFHQW RI WKH 8 6 GRFXPHQWHG ÁHHW ZDV OHVV WKDQ \HDUV RI DJH ,Q GURSSHG WR WKH SHUFHQWDJH SHUFHQW • ,Q WKH ZDUPHU ZDWHUV RI WKH *XOI RI 0H[LFR ZKHUH VXUYLYDO WLPHV DUH PXFK ORQJHU WKDQ ZDWHU WHPSHUDWXUH EHFDPH PRUH VLJQLÀFDQW Fall 2012 Proceedings 67 IDFWRUV RWKHU VHOV UHPDLQV VLJQLÀFDQWO\ KLJKHU WKDQ WKDW RI FRPPHU- FLDO YHVVHO W\SHV Fatalities by Accident Type :KHQ FUHZPHPEHU IDWDOLWLHV DUH JURXSHG E\ DFFLGHQW W\SH PRUH WKDQ KDOI SHUFHQW DUH UHODWHG WR WKH ÁRRGLQJ VLQNLQJ RU FDSVL]LQJ RI D ÀVKLQJ YHVVHO L H YHVVHO UHODWHG $QRWKHU SHUFHQW RI WKH IDWDOLWLHV UHVXOWHG IURP IDOOLQJ RYHUERDUG :LWK WKUHH TXDUWHUV RI DOO IDWDOLWLHV ZDWHU H[SRVXUH LV WKH PRVW VLJQLÀFDQW Figure 2: $V ZDWHU H[SRVXUH ZDV GHWHUPLQHG WR EH WKH PRVW VLJQL¿FDQW IDFWRU LQ SHUVRQQHO ORVV LQYHVWLJDWRUV H[DPLQHG WKRVH FDVXDOWLHV WR GHWHUPLQH SUHYHQWLRQ strategies.

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of Proceedings Of The Marine - FAL 2012